Koczownicy.pl
Ludy Europy Wschodniej
Podziękowania

Moje wyjazdy na Ukrainę Wschodnią zaowocowały zebraniem świetnych materiałów do pracy proseminaryjnej, a następnie magisterskiej. Zyskałam nie tylko rozeznanie w literaturze naukowej i możliwość obejrzenia interesujących mnie materiałów archeologicznych, ale także mogłam pracować na kilku stanowiskach archeologicznych, jako student-praktykant, potem jako współkierujący badaniami.

Moje wizyty badawcze łączyłam z podróżowaniem po terenach, należących do obwodu donieckiego, gdyż podróże były i są moją pasją. Bywałam w miejscach, których nie tknęła jeszcze ludzka ingerencja.

Zdecydowałam się kontynuować moje badawcze peregrynacje nie tylko ze względu na zainteresowania i chęć poszerzania wiedzy, ale także ze względu na wspaniałych ludzi, jakich spotkałam na swej drodze, którzy wpłynęli na moje życie i z którymi chciałabym kontynuować współpracę.Ze strony polskiej dziękuję:

Panu prof. dr hab. Janowi Chochorowskiemu, Dyrektorowi Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego za życzliwość i wsparcie materialne w realizowaniu moich wyjazdów-praktyk, za umożliwienie pisania pracy magisterskiej na wybrany przeze mnie temat, za zrozumienie i pomoc w organizowaniu projektów badawczych, jakie przygotowuję w trakcie moich studiów doktoranckich, za propozycję współpracy i inicjatywę podpisania umowy o wymianie naukowej między: Instytutem Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Donieckim Okręgowym Muzeum Krajoznawczym.

Panu dr hab. Jackowi Poleskiemu, mojemu promotorowi, za życzliwość i wsparcie moich pomysłów i projektów, związanych zarówno z moim doktoratem, jak i z projektami współpracy ze stroną ukraińską.Ze strony ukraińskiej dziękuję:

Panu Jewgienijowi Iwanowiczowi Denisenko, Dyrektorowi Okręgowego Muzeum Krajoznawczego w Doniecku, za życzliwość, pomoc, wsparcie materialne wszystkich naszych praktyk, za wsparcie materialne wyprawy badawczej na Majakach w 2005 roku oraz współfinansowanie wyprawy archeologiczno-konserwatorskiej Komsomolskii Podsiołok 2008, za otwartość oraz akceptację wszystkich moich planów i przygotowywanych projektów badawczych.

Panu Władimirowi Konstantinowiczowi Gribowi i jego żonie Nataszy za pomoc w zbieraniu materiałów do mojej pracy doktorskiej, za życzliwe uwagi i pomoc w poszukiwaniu dalszych źródeł, za propozycję współpracy i wsparcie moich planów, dotyczących dalszej współpracy naukowej na terenie doniecczyzny. Dziękuję za natychmiastową pomoc w sezonie badawczym 2008 oraz udostępnienie do badań stacjonarnych autorskich stanowisk: Drużnoie i Lidino (rejony wołnowachski i telmanowski obwodu donieckiego).

Moim przyjaciołom Nikolaiowi i Nataszy Skliarowym za pomoc w organizacji wyprawy badawczej na Majakach w 2005 roku, wyprawy naukowej w 2006 roku, współorganizację i niezawodne wsparcie podczas wyprawy w 2008 roku (Komsomolskii Podsiołok), za gościnę i serdeczność, jakimi zawsze nas otaczają.

Moim przyjaciołom Alinie i Jurijowi Kowalom, za zawsze otwarty dla nas dom, wielkie serca, pomoc w organizacji praktyk studenckich (Antonowka 2001), pomoc w organizacji i uczestnictwo w wyprawie badawczej na Majakach w 2005 roku oraz za wsparcie moich projektów.

Moim przyjaciołom Oldze Kyzym i Siergiejowi Chozinowi za życzliwość i pomoc oraz organizację wypraw turystycznych po doniecczyźnie.

Sławie Podobiedowi dziękuję za pomoc, wielką wolę współpracy i dobre rady oraz przekazanie wielu interesujących informacji podczas kwerend powierzchniowych w lecie 2008 roku.

Saszy Graczowowi bardzo dziękuję za logistyczne wspieranie ekspedycji Komsomolskii Podsiołok 2008. Życzyłabym sobie spotykać tylko takich ludzi jak Aleksander, świetnie rozumiejących problemy pracy w terenie odciętym od cywilizacji, którzy potrafią błyskawicznie i skutecznie reagować w trudnej wschodnioeuropejskiej rzeczywistości.

Mojemu przyjacielowi, dr hab. Aleksandrowi Wiktorowiczowi Kolesnikowi, którego poznałam w 2000 roku podczas badań wykopaliskowych na stan. Kraków Księcia Józefa, za zaproszenia na praktyki na Ukrainę Wschodnią (stan. Antonowka - 2001, 2002, Sidorowo - 2003), dzięki którym zwiedziłam także inne rejony, bogate w stanowiska archeologiczne (Stara Laspa, Kozacza Pristań, Chamutowskaja Step, Nadazowie, Uroczysko Wydyłycha) oraz poznałam nestorów archeologii Ukrainy: mediewistów, panów Kosikowa i Jewgliewskiego oraz małżeństwo wspaniałych archeologów Priwałowych. Zawdzięczam Aleksandrowi skierowanie moich zainteresowań, związanych ze średniowieczem Europy nie na Zachód, tak jak to planowałam początkowo, ale na Wschód, w tygiel etniczny, wzbogacony bogactwem kulturowym, przyniesionym przez ostatnie fale koczowników. Dziękuję za pomoc w organizacji moich wizyt, celem których była kwerenda biblioteczna przy gromadzeniu materiałów do mojej pracy magisterskiej oraz pomoc w pozyskiwaniu literatury i materiałów.

Tani Kolesnik dziękuję za otwarty i gościnny dom, w którym zawsze jesteśmy serdecznie przyjmowani, bez względu na to, czy towarzyszyli mi koledzy ze studiów, których zabierałam na praktyki, czy przebywamy w Doniecku prywatnie z moim mężem.

Tatianie Wiktorownie i śp Leonidowi Wasiliewiczowi Iliaszenkom za pomoc logistyczną oraz opiekę, którą każdorazowo zapewniali mnie i moim kolegom podczas praktyk oraz Tatianie Wiktorownie za pomoc i życzliwość w organizacji wyprawy badawczej na Majakach w 2005 roku i w Doniecku oraz w Wielikoanadolskim Lesniczestwie w 2006 roku.

Panu Wladimirowi Wiktorowiczowi Dawidenko i jego żonie za serdeczną gościnę, pomoc podczas praktyk archeologicznych (Sidorowo 2003), pomoc w pozyskaniu literatury do mojej pracy magisterskiej oraz organizowanie wyjazdów podczas naszego pobytu na Uroczysku Wydyłyche w 2004 roku, dzięki którym zobaczyliśmy wszystkie stanowiska archeologiczne i historyczne w rejonie Krasnyj Liman.

Panu Eduardowi Jewgieniewiczowi Krawczenko za wiele cennych informacji, jakie udzielił nam podczas praktyk studenckich (Kozacha Pristań 2002), za organizację wycieczek po rejonie Krasnyj Liman podczas naszego pobytu na Uroczysku Wydyłyche w 2004, naprowadzenie mnie na temat, który mogę wykorzystać w pracy doktorskiej. Dziękuję za propozycję współprowadzenia badań archeologicznych oraz organizację ekspedycji na Majakach w 2005 roku, a także pomoc w gromadzeniu literatury do prac magisterskiej i doktorskiej.

Dziękuję Zespołowi Archeologów z Donieckiego Okręgowego Muzeum Krajoznawczego: pani Oldze Priwałowej, panom: Valeremu Kuzinowi, Jurijowi Polidowiczowi, Witalijowi Cymidanowowi, Anatolijowi Usaczukowi oraz artyście plastykowi Aleksandrowi Cune za życzliwość i pomoc, jakich doświadczam podczas każdorazowego pobytu w Doniecku.Dziękuję także :

mojemu mężowi, Mirosławowi za wiarę w moje plany i marzenia, związane z organizacją badań archeologicznych na Wschodzie, które pomaga mi realizować, wspomagając moje wyprawy materialnie i osobiście angażując się w projekty badawcze, moim Rodzicom i Rodzicom mojego męża za wsparcie, pomoc i cierpliwość, Ani Zych-Szablowskiej, bez której pomocy nasze długotrwałe wyjazdy byłyby niemożliwe.